Algemene Verkoop – en leveringsvoorwaarden Kontesi (Surinaamse tropische drankjes, hapjes en catering)

Kontesi vof, gevestigd aan de Vlinderstraat 3, 3061 VJ te Rotterdam, KVK Rotterdam reg.nr. 71396624, BTW nr. NL858699564B01.

ARTIKEL 1. AlGEMEEN

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten, zoals onder andere het verkopen van tropische (Surinaamse) dranken en/of het verzorgen van (Surinaamse) catering en dergelijke in de ruimste zin van het woord.

1.2.Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die heeft verzocht een offerte uit te brengen dan wel een overeenkomst met Kontesi is aangegaan ten aanzien van (de levering van) goederen en/of diensten van welke aard of onder welke benaming dan ook.

1.3.Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken, (ook per e-mail) tussen Opdrachtgever en Kontesi betreffende de aankoop en levering van goederen en/of verlening van diensten aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/ OFFERTES

2.1.Offertes van Kontesi zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven in de offerte. Kontesi is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3.De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kontesi is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid, is Kontesi niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

3.1. Alle prijzen zijn in Euro (€) en exclusief omzetbelasting (BTW), alsmede andere heffingen die bij of van overheidswege worden opgelegd. Alle betalingen dient Opdrachtgever in Euro’s te voldoen.

3.2.Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen 7 dagen na factuurdatum door Kontesi te zijn ontvangen. Kontesi mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd het recht van opdrachtgever op schadevergoeding.

3.3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Kontesi kan de prijzen periodiek wijzigen. Verhogingen van tarieven zullen binnen een redelijke termijn voordat deze in werking treden aan de opdrachtgever worden bekend gemaakt.

3.4. Kontesi verstuurt de factuur digitaal aan Opdrachtgever. Op verzoek kan een papieren factuur worden verzonden.

3.5. Indien de overeenkomst is gesloten met meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen.

3.6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig voldoet, is hij, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, gehouden over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te voldoen. Bij de tweede aanmaning zal 25 euro exclusief btw administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig voldoet, is Kontesi gerechtigd de levering van de goederen te staken tot het moment dat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.8. Wanneer Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde bedragen te voldoen, kan Kontesi de vordering uit handen geven. In dat geval is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

3.9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige betaling dan wel verrekening van verschuldigde bedragen. Opdrachtgever zal evenmin langs andere weg, bijvoorbeeld door het leggen van eigen beslag, inhouding van de verschuldigde betalingen bewerkstelligen.

3.10. Opdrachtgever komt nimmer het recht van retentie toe.

3.11. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de geleverde diensten of goederen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.12. Kontesi is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of goederen.

ARTIKEL 4 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

4.1 Indien door Kontesi aan de opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

4.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kontesi, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kontesi geen invloed op kan uitoefen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals b.v. doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc..

4.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreke dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de geleverde producten schriftelijk aan Kontesi te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Kontesi in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Kontesi in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

4.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kontesi de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Kontesi te retourneren.

4.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kontesi daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5: CATERING Voor Cateringopdrachten gelden aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL 6: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING Kontesi is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald, met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden . indien opdrachtgever één of meer verplichtingen jegens Kontesi niet nakomt. Voorwaarden van opdrachtgever gelden niet voor tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Kontesi is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken of uit het gebruik van door ons geleverde producten, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet.

7.2 Kontesi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kontesi is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Kontesi is niet aansprakelijk indien, hetzij de producten door de opdrachtgever of zijn afnemers uit de verpakkingen welke wel dan niet zijn bestemd voor de consument worden verwijderd, hetzij deze verpakkingen door de opdrachtgever en zijn afnemers worden gewijzigd of geopend. mMet als doel de producten rechtstreeks aan de consumenten te verkopen.

7.4 Kontesi is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Kontesi, terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Kontesi nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. Kontesi is in zijn geheel niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen (in welk opzicht dan ook) die voortvloeien uit het nuttigen van door Kontesi bereid voedsel op een andere dag dan op de dag van levering.

ARTIKEL 8: RETOURZENDINGEN Producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst teruggestuurd te worden. Producten mogen niet geopend of beschadigd zijn. Er moet een aankoopbewijs toegevoegd zijn. Onder aankoopbewijs verstaan wij: de orderbevestiging die per e-mail is verstuurd, een bonnetje of factuur die bij de bestelling is toegevoegd. De verzending van het retourpakket is voor rekening van de verzender/opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: RISICO Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop producten in de macht van de opdrachtgever worden gebracht. Kontesi aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke of materiële schade.

ARTIKEL 10: OVERMACHT In geval van overmacht heeft Kontesi het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht is in ieder geval mede begrepen: het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst, belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken, onlusten, stakingen, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen, brand of ongevallen, transport belemmeringen, beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook, iedere storing in de geregelde productie, alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

ARTIKEL 11: VRIJWARING De opdrachtgever vrijwaart Kontesi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kontesi toerekenbaar is. Indien Kontesi uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kontesi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kontesi, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJKHEID Op de door Kontesi aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Copyright © 2024 Kontesi
lockusercartmagnifiercrossmenuchevron-down